Friluftsutställningar

Friluftsutställning i Renässansträdgården

Utställningsområdet är inte enbart avgränsat till den forna Allhelgonakyrkan. Direkt väster om renässansträdgården finns en liten utomhusutställning som berättar om Tycho Brahes pappersmölla och boktryckeri. För att underlätta utgivandet av sina publikationer anlades ett tryckeri på slottsområdet. En kustbelägen kvarn kopplad till ett gigantiskt dammsystem producerade sedan pappret till böckerna. Utställningen ingår i museet skolprogram Machina Mundi genom att vara platsen för enkel men lärorik papperstillverkning.

 

Hoc Vallum e Molam

Denna vall och pappersmölla med allt tillbehör samt de ovanliggande fiskedammarna har Tycho Brahe från Knutstorp låtit bygga på en plats, där det tidigare inte fanns något liknande, efter en plan, under egen ledning och på egen bekostnad, till gagn för fäderneslandet, för sig själv och för sina efterkommande. Påbörjat 1590, slutfört 1592”.

Hoc vallum e molam” eller ”denna vall o mölla”, är första radens inskription på minnesstenen som Tycho uppförde över pappersmöllan. Möllan var en av de första av sitt slag, så det var inte alls konstigt att Tycho som byggnadsherre var stolt.

Urania Titani – Det sinnliga lusthuset

Utomhusutställningen Urania Titani handlar om diktaren Tycho Brahe. I Tycho Brahes trädgård odlades inte bara örter, frukter och grönsaker. Bland växter och rabatter söktes också en andlig upplevelse. I lusthuset kan du kanske få känslan av hur en stilla stund var för de som levde och besökte Uraniborgs trädgård. Slå dig ner, spela ett spel, lyssna till lutan, studera en dikt och fundera över livet.

 

Primi Propagines – de första sticklingarna

Den 6 april 1591 skriver Tycho Brahe Primi Propagines in hortis inseruntur i sin väderdagbok; De första sticklingarna är satta i trädgården. I lusthuset i trädgårdens sydöstra del kan du plantera ett frö och ta det med hem. Adeln bytte gärna populära lökar och frön med varandra, som de skickade i sin brevväxling. På så sätt spreds populära växter mellan slott, herrgårdar och trädgårdar. Ett flertal av de växter som omgav Uraniborg har säkert tillkommit på detta sätt.